sitemap   [Català]  [Castellano]

mediacio-familiar-granollers

mediació familiar


mediacio-familiar-granollers

Sabem el que som però ignorem el que podríem ser"
(W. Shakespeare)

 

El Servei de Mediació Familiar que oferim a Granollers és un mètode voluntari per a la gestió i resolució de conflictes que s’engega quan hi ha problemes entre dos o més membres d’una família.

Emfatitza les capacitats que tenen les famílies i les persones que les integren de fer-se càrrec de les seves vides i en base a les seves circumstàncies i característiques personals prenguin les seves pròpies decisions.

Així doncs, les persones implicades són les responsables tant dels seus conflictes com de la seva resolució.

El paper del mediador familiar és, per tant, neutral, facilitant que les persones estableixin ponts de diàleg, tractant d’ajudar-les a generar alternatives a aquests conflictes, i trobar la millor solució satisfactòria per a ambdues parts sota l’òptica de guanyar-guanyar.

Si bé l’objectiu final de la Mediació Familiar és arribar a algun acord, és en la responsabilitat, el reconeixement de l’altre i la revalorització d’un mateix on realment es troben la seva essència i virtut.

PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ FAMILIAR

- Voluntarietat de les parts, de participar en el procés i d’abandonar en qualsevol moment si aquesta fos aquesta la seva voluntat.

- Horitzontalitat: el mediador se situa al mateix nivell que les parts, sense poder de decisió en el conflicte i la seva intervenció és, en tot moment, reflexiva.

- Imparcialitat per part del mediador, sense discriminar ni afavorir cap de les parts, respectant les voluntats i sense imposar criteris ni punts de vista.

- Confidencialitat tant del mediador com de les parts, preservant la intimitat de les persones, amb l’excepció que existeixi un risc actual o potencial de fer mal a les persones dintre de la mediació o a terceres persones.

AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ FAMILIAR

- Si el mediador vetlla pel correcte funcionament del procés, són les persones implicades qui decideixen el contingut i prenen les pròpies decisions.

- Co-responsabilitza en el present i futur la presa de decisions respecte la família.

- Satisfà les necessitats de les parts i reforça la cooperació i el consens.

- Major respecte de l’acord donat que han estat contemplats els seus interessos.

- Evita que un tercer pugui prendre la decisió (normalment un jutge), amb els costos, sobretot emocionals, que aquest fet comporta.  

QUI POT ADREÇAR-SE A L'ESPAI DE MEDIACIÓ FAMILIAR

- Parelles que presenten conflictes en l’actualitat.

- Problemes de relació i comunicació entre pares i fills, germans, avis, i en general, qualsevol membre de la unitat familiar.

- Famílies que tenen cura d’una persona depenent que vulguin arribar a acords per tal d’organitzar-se.

- Parelles en procés de separació que tinguin voluntat d’arribar a acords en temes com ara: cura dels fills, repartiment de béns, economia familiar, etc.

- Pares i mares ja separats que vulguin revisar alguns acords que van prendre respecte els seus fills en el moment de la separació.