sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

altes capacitats


superdotados

"Sense valor és inútil la saviesa" (B. Gracián)


     Com puc saber si el meu fill/a és superdotat?

     És un problema per a ell/ella? I per a la família?

     Què és la superdotació, l'alta capacitat i el talent?

     En què consisteix un diagnòstic d'alta capacitat?

     Què és la síndrome de disincronia?

     La superdotació, és hereditària?, pot entrenar-se?

     Què puc fer a casa?

     Què se li pot demanar a l'escola?

Els alumnes superdotats generalment passen desapercebuts a l'escola, donat que només una minoria destaquen de forma brillant per sobre dells seus companys, i els docents no estan suficientment format per a detectar-los dins de l'aula. Molts d'aquests alumnes mostren una actitud més aviat passiva i els seus resultats acadèmics no són brillants, ja que la manera com reben l'educació no es correspon a les seves necessitats; ens trobem doncs en una situació de desemparament que si bé inicialment no esdevé un problema, pot arribar a convertir-s'hi quan aquests alumnes no són detectats, ja que a més d'incidir negativament en les seves oportunitats d'aprenentatge, nivells de motivació, hàbits d'estudi, concentració, etc., pot arribar a provocar-los aversió i rebuig envers la institució escolar, professors o fins i tot companys.

Sovint són els propis pares qui sol·liciten ajut en veure que el seu fill/a té unes característiques que el fan diferent en comparació amb altres nens/es de la seva edat o germans.

Resulta doncs d'una importància vital trencar els mites i prejudicis que els pares puguin tenir sobre la superdotació, i que perdin la por a acceptar amb naturalitat que el seu fill/a té un potencial que és necessari desenvolupi pel seu bé. No es tracta de forçar-lo, sinó de crear un ambient favorable on aflorin les seves característiques personals d'intel·ligència, creativitat o curiositat en consonància amb el seu estat emocional.

L'experiència ens demostra que quan abans es detecti i es diagnostiqui millor, doncs abans es posaran els mitjans necessaris al seu abast, creant les condicions favorables per al seu desenvolupament.

Per tal d'elaborar la detecció i el diagnòstic d'altes capacitats el nostre centre compta amb especialistes en superdotació. Fem una valoració global de l'alumne i de tot el seu entorn per tal de procedir després amb la intervenció més adient. Les eines que fem servir són:

- entrevistes amb els pares i l'escola;
- test estandaritzats que mesuren aptituds, intel·ligencia, creativitat, i
- valoració de la personalitat, així com dels interessos i aficions del nen/a.

Amb tota aquesta informació elaborem una intervenció psicopedagògica a tres nivells, tenint en compte el seu desenvolupament emocional:

- escolar (reconeixent les necessitats educatives d'aquests alumnes i adoptant les mesures curriculars o   metodològiques més adients: adaptació curricular, acceleració, etc.);
- familiar (donant pautes i orientacions als pares i familiars), i
- personal (treballant aquells aspectes susceptibles de millora com poden ser habilitats socials, orientació   acadèmica i/o laboral o tècniques d'estudi).

Així mateix realitzem alguns programes d'enriquiment extracurricular a través de diversos tallers i activitats:

‹‹ TALLER DE CREACIÓ D'UN BLOG ››           ‹‹ TALLER D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL ››