sitemap   [Català]  [Castellano]

psicologia-sabadell

::Inici::            ::Quan consultar::            ::Tractaments::            ::Consells::            ::Articles::            ::Història::

trastorns de lectoescriptura

Dislèxia

dislèxia sabadell

En general s'entèn la dislèxia com la dificultat en l’apre-nentatge de la lectura i l’escriptura. Però la dislèxia és molt més que això: és l’efecte de molts factors inter-relacionats entre si: per una part trobem factors neurofisiològics (maduració més lenta del sistema nerviós) i per altra els conflictes psicològics provocats per les tensions i les pressions de l’ambient.

No es pot parlar directament si un nen/a presenta o no dislèxia, si no de trastorns dislèxics que seran de menys o més gravetat segons cada individu, com per exemple:

  1. a) Problemes en l’organització viso-espacial
    b) Problemes d’integració dels símbols visuals amb els símbols fonètics del llenguatge
    c) Dificultats en la comunicació social i intel·lectual com a conseqüència del retard general del     llenguatge.

Si vols més informació sobre la dislèxia pots consultar l'apartat 'Articles' d'aquesta mateixa pàgina.

disortografia sabadell

Disortografia

La disortografia fa referència a la dificultat en la transcripció del codi escrit; és a dir, grans dificultats en l’associació entre el codi escrit, les normes d’ortografia i l’escriptura de les paraules.

Les dificultats es basen en la relació entre so i grafia i en la integració de la normativa ortogràfica.  De vegades està associada amb la dislèxia, però es pot donar de forma aïllada.


Retard en la lectura

retard en la lectura sabadell

 

Es caracteritza perquè l’infant presenta alteracions en la precisió, velocitat i comprensió lectora. Es considera que la dificultat té el seu origen en els problemes del nen per descodificar les paraules escrites, per tant no aconsegueix identificar les paraules ni les frases, afectant greument a la comprensió del text que vol llegir.

Aquesta alteració no és causada per una baixa capacitat intel·lectual, tot i que generalment el nen presentarà un baix rendiment escolar com a conseqüència d'una defectuosa comprensió lectora.

Normalment l’infant que té problemes amb la lectura també presenta dificultats en realitzar càlculs matemàtics (discalcúlia) i amb l’escriptura.

<<< alteracions de la parla              dificultats en el llenguatge matemàtic >>>